POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 – Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Adamowska-Świerkosz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Urody “La Belle” Joanna Adamowska-Świerkosz, ul. Grunwaldzka 74C, 43-600 Jaworzno, NIP: 6281966937, REGON: 243292589 – dalej także Studio Urody.
 
§ 2 – Dane kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych
W kwestiach związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt:
adres e-mail: studiourody.labelle@gmail.com
adres pocztowy: Joanna Adamowska-Świerkosz, Studio Urody “La Belle” Joanna Adamowska-Świerkosz, ul. Grunwaldzka 74C, 43-600 Jaworzno.

§ 3 – Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu:
wykonania zawartej z Państwem na odległość umowy na usługę kosmetyczną, oferowaną i wykonywaną przez Studio Urody we wskazanych każdorazowo, promocyjnej cenie oraz terminie realizacji;
umożliwienia dokonania płatności za w/w usługę – za pośrednictwem zewnętrznego w stosunku do Studia Urody podmiotu, pośredniczącego przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową (dalej także Podmiot realizujący płatność);
obsługi reklamacji, bądź innych zapytań w przypadku ich złożenia;
ewentualnego kontaktu z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 f) RODO) Studia Urody, tj.:
kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi – w tym w szczególności w celu zaoferowania usługi kosmetycznej we wskazanych każdorazowo, promocyjnej cenie oraz terminie realizacji – poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez telefon oraz komunikatory (aplikacje typu WhatsApp, Messenger, itp.);
zapewnienie obsługi usług płatniczych;
windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
spełnianie wymagań nałożonych przez przepisy obowiązującego prawa.
 
§ 4 – Przekazywanie danych osobowych
Państwa dane możemy przekazać podmiotom świadczącym Studiu Urody usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, usługi pośrednictwa płatności. Ponadto Państwa dane możemy przekazać podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 
§ 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej wycofanie
Przekazując Studiu Urody swoje dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie, we wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności celach. Dane osobowe przekazują Państwo dobrowolnie – nie mają Państwo obowiązku przekazywać jakichkolwiek danych. Niepodanie przez Państwa danych nie spowodowałoby i nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości otrzymania informacji o promocjach, w tym ofertach specjalnych lub realizacji już zawartej przez Państwa umowy ze Studiem Urody lub innych Państwa uprawnień, jako Klienta sklepu – Państwa dane osobowe mogą być niezbędne do realizacji przez Studio Urody przysługujących Państwu uprawnień, jako Klienta.
Przedmiotową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Studio Urody będzie przetwarzać Państwa dane jedynie przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Państwem umowy oraz realizacji innych prawnie nałożonych na nie obowiązków. Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania przez Studio Urody, z wyjątkiem realizacji prawnie nałożonych na nie obowiązków. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 § 6 – Inne prawa dotyczące danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
prawo żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia Państwa danych osobowych;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Studio Urody przetwarza Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Studia Urody Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Studio Urody przesłało Państwa dane do innego administratora. Studio Urody uczyni zadość Państwa żądaniu jedynie w przypadku jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które Studio Urody przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się ze Studiem Urody na w/w dane.
 § 7 – Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 – Obowiązywanie i zmiany Polityki Prywatności
Data bieżącego brzmienia Polityki Prywatności: 01.02.2023 roku.
Studio Urody może zmienić Politykę Prywatności w każdym czasie, informując Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem.