REGULAMIN ZAKUPU

Regulamin zakupu w Studiu Urody “La Belle” Joanna Adamowska-Świerkosz w Jaworznie usług kosmetycznych na odległość – właścicielem Studia jest Joanna Adamowska-Świerkosz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Urody “La Belle” Joanna Adamowska-Świerkosz, ul. Grunwaldzka 74C, 43-600 Jaworzno, NIP: 6281966937, REGON: 243292589.

§ 1 – Postanowienia ogólne
Studio Urody “La Belle” Joanna Adamowska-Świerkosz w Jaworznie prowadzi promocję swych usług w internecie, na stronie pod adresem  www.labelle-jaworzno.pl oraz www.facebook.com/StudioUrodyLaBelleJaworzno Operatorem przedmiotowej platformy jest Joanna Adamowska-Świerkosz
Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług kosmetycznych na odległość, rodzaje tychże usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Klient może skontaktować się ze Studiem Urody telefonicznie pod numerem 506 309 208 lub mailowo pod adresem: studiourody.labelle@gmail.com 

§ 2 – Słownik
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – podmiot dokonujący zakupu usługi kosmetycznej, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Studia Urody podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Studio Urody  – Studio Urody “La Belle” Joanna Adamowska-Świerkosz w Jaworznie prowadzone przez Joannę Adamowską-Świerkosz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio Urody “La Belle” Joanna Adamowska-Świerkosz, ul. Grunwaldzka 74C,
43-600 Jaworzno, NIP: 6281966937, REGON: 243292589;
Usługa – usługa kosmetyczna oferowana i wykonywana przez Studio Urody we wskazanych każdorazowo, promocyjnej cenie oraz terminie realizacji, do zakupu na odległość;
Zamówienie – wybrana i opłacona przez Klienta z wykorzystaniem Podmiotu realizującego płatność Usługa.

§ 3 – Warunki techniczne
Studio Urody dokłada starań, aby zapewnić możliwość zakupu Usług na odległość, przez Klientów posługujących się popularnymi przeglądarkami internetowymi. Aby zawrzeć umowę wykonania Usług, Klient musi:
dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu,
korzystać z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 11 lub nowszej; Firefox 109 lub nowszej; Chrome 110 lub nowszej;
zaakceptować pliki cookies;
udostępnić swój nr telefonu Studiu Urody;
spełniać wymagania Podmiotu realizującego płatność. 

§ 4 – Warunki dokonania Zamówienia
Warunkiem dokonania Zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Klient może dokonywać Zamówienia zaoferowanej przez Studio Urody Usługi w terminie wskazanym każdorazowo przez Studio Urody, poprzez jej zakup z wykorzystaniem Podmiotu realizującego płatność.
Informacje przedstawione w otrzymanej przez Klienta od Studia Urody wiadomości nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.
Klient dokonując Zamówienia, zawiera umowę na wykonanie Usługi na odległość.
Realizacja Usługi następuje w Studiu Urody – przy ul. Grunwaldzkiej 74C, w Jaworznie.                                                           

§ 5 – Ceny Usługi
Cena zaoferowanej Usługi zawiera podatek VAT.
Cena zamówionej Usługi jest ostateczna i wiąże Klienta.
Za Zamówienie Studio Urody wystawia Klientowi fakturę VAT lub paragon.

§ 6 – Forma płatności –  informacje o płatnościach
Podmiotem realizującym płatność online jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, wykorzystujący system płatności Tpay.
Zapłatę za Usługę Klient może dokonać jedynie za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność, wymienionego powyżej.
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy placu Andersa 3, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Usługę. 

§ 7 – Termin Usługi
Usługa realizowana jest w terminie wskazanym przez Studio Urody, dokonane przy okazji zaoferowania Usługi.
§ 8 – Reklamacje
Studio Urody ma obowiązek wykonać Usługę z należytą starannością.
Klient może zgłosić reklamację Usługi pisemnie tradycyjnie (podając jednocześnie adres mailowy, na który Studio Urody prześle informację o sposobie jej rozpatrzenia) lub mailowo pod adresem: studiourody.labelle@gmail.com
Studio Urody rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez Klienta. 

§ 9 – Prawo odstąpienia od umowy
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług kosmetycznych zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia Zamówienia, chyba że termin wykonania Usługi przypada w terminie wcześniejszym – wówczas termin do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia wykonania Usługi.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest poinformować o odstąpieniu Studio Urody, w drodze jednoznacznego, pisemnego oświadczenia. Studio Urody nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Klient może skorzystać z powszechnie dostępnego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wykonania Usługi wystarczy, wysyłka przez Klient informacji o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy wykonania Usługi przez Klienta, Studio Urody niezwłocznie – przy czym nie później, niż w terminie 14 dni, licząc od dnia powzięcia przez Studio Urody informacji o odstąpieniu przez Klienta od umowy o wykonanie Usługi – zwraca Klientowi wpłacone przez niego środki. Studio Urody dokona zwrotu płatności za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność.                                                      

§ 10 – Postanowienia końcowe
Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi – również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 roku.
Studio Urody może zmienić Regulamin w każdym czasie, przy czym do umów na wykonanie Usługi, zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się jego dotychczasowe brzmienie.